NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Zorgevaluatie

Voor een deel van het chirurgisch handelen, is er een beperkte bewijslast. De NVvH hecht er aan dat het chirurgisch handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence en dat ‘kennishiaten’ worden opgelost. Kennishiaten zijn, door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie. Door middel van zorgevaluatie, dat wil zeggen klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg, kan antwoord worden gegeven op de vraag welke chirurgische zorg onder de gegeven omstandigheden het meest effectief en kosteneffectief is. 

Werkgroep Zorgevaluatie
Binnen de NVvH is een Werkgroep Zorgevaluatie actief. De werkgroep bestaat uit gemandateerde leden vanuit de subverenigingen en staat onder leiding van dr. J.P. Ruurda. De werkgroep adviseert het bestuur over zorgevaluatie in het algemeen en over onderwerpen die via de NVvH bij subsidieverstrekkers worden ingediend in het bijzonder.

Kennisagenda
De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.  Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de toekomst. Het maakt duidelijk en transparant wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden om te onderzoeken en aan welk onderzoek we als vereniging steun geven.

Leading the Change
Dit onderzoeksprogramma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek.  

Lopende projecten
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Via dit programma lopen  zorgevaluatiestudies die met steun van de NVvH zijn ingediend en gehonoreerd. Hier vindt u het overzicht van deze studies. 

Lopende studies Zorgevaluatie
Aandoening Omschrijving Hoofdonderzoeker
Carotisstenose

“Carotid endarterectomy or optimized medical therapy for patients with symptomatic carotid artery stenosis: a cost-effectiveness analysis.”

Prof. dr. G.J. de Borst
Perifeer Arterieel Vaatlijden PROCLION: Wat is de effectiviteit van maximaal conservatieve behandeling (pijnstilling en wondzorg) in vergelijking met vaatchirurgische of endovasculaire ingreep in aanvulling op maximaal conservatieve behandeling bij patiënten met kritieke ischemie van het been? Dr. M.J.W. Koelemaij
Aneurysma Hoe effectief is de follow-up na endovasculaire behandeling van het aneurysma van de aorta abdominalis, kan het beter? Prof. dr. R. Balm
Longkanker

Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie in de diagnostiek van NSCLC tot een slechtere overleving in verband met een toename in de unexpected N2 disease?  Leidt het achterwege laten van mediastinoscopie tot een snellere doorloop voor behandeling van curabele ziekte en minder morbiditeit?

Dr. F.J.C. van den Broek
Maagkanker

Evaluation of PET and Laparoscopy in STagIng advanced gastric Cancer: a multicenter prospective study (PLASTIC-trial)
in NL: Wat is de kosteneffectiviteit van PET/CT en laparoscopie in de stadiëring van het curabel T3+/N+ maagcarcinoom?

Dr. J.P. Ruurda
Alvleesklierkanker

Wat is de (kosten)effectiviteit van neo-adjuvante chemotherapie met FOLFIRINOX vs. pancreasresectie zonder voorbehandeling bij patiënten met resectabele pancreaskanker?

dr. B. Groot Koerkamp
Slokdarmkanker

Leidt een 'active surveillance' strategie bij patiënten met een slokdarmcarcinoom die een klinisch complete response vertonen na neoadjuvante chemoradiatie volgens CROSS  tot een oncologisch vergelijkbaar resultaat, terwijl een substantieel deel van deze patiënten een ingrijpende en risicovolle standaard slokdarmresectie wordt bespaard? Wat is de invloed van een dergelijke strategie van 'active surveillance' op de kwaliteit-van-leven en op de kosten van diagnostiek en behandeling?

Prof. dr. J.J.B. van Lanschot
Liesbreuk Wat is het effect van een TEP liesbreukcorrectie bij volwassenen met liespijn bij een klinisch occulte liesbreuk op de mate van liespijn en kwaliteit van leven en wat is de kosteneffectiviteit 3 maanden na behandeling in vergelijking met een conservatief beleid? 

Drs. J.P.J. Burgmans

Heupfractuur

Welke benadering heeft betere uitkomsten voor de patiënt met een heupfractuur bij het plaatsen van een gecementeerde kophalsprothese: de posterolaterale versus de direct laterale benadering?
P:Patiënt met heupfractuur, waarbij een kophalsprothese geïndiceerd is.
I:  gecementeerde kophalsprothese middels posterolaterale chirurgische benadering.
C: gecementeerde kophalsprothese middels direct laterale chirurgische benadering.
O: De uitkomstmaten van de voorgestelde studie dienen maten te bevatten die relevant zijn voor patiënten, vergelijkbaarheid opleveren met de literatuur en liefst reeds geïntegreerd zijn in de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA) en de Landelijk Registratie Orthopedische Implantaten (LROI):
Hierbij valt te denken aan o.a. re-operatie, pijn, tevredenheid, mobiliteit, balans/stabiliteit.

Dr. M.J. Heetveld
Heupfractuur Leidt shared decision making, waarbij een besluit genomen wordt over een niet-operatief versus een operatief beleid, tot dezelfde kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere patiënten met een heupfractuur? Dr. P. Joosse
Overgewichtschirurgie

Wat is de kosteneffectiviteit van perioperatieve toepassing van CPAP bij bariatrische patienten met OSAS op het post-operatief beloop en kwaliteit van leven in vergelijking met post-operatieve continue pulsoximetrie-monitoring.

Dr. E.J. Hazebroek
Multi trauma patiënt

Kan een uitgebreidere pre-hospitale triage de allocatie van multitrauma naar het traumacentrum en daarmee de uitkomsten van zorg verbeteren?

Wat is het effect van deze keten-multitraumazorg op de kwaliteit en kwantiteit van zorg voor traumapatiënten in zowel de traumacentra als in regionale ziekenhuizen en wordt dit effect bepaald door de uitgebreide triage?    

Prof. dr. M. Poeze

Hemorroiden,

HOLLAND-trial

Comparison of rubber band ligation and haemorrhoidectomy in patients with symptomatic haemorrhoids, a multicentre, randomized controlled trial and cost-utility analysis

Dr. I.J.M. Han-Geurts

Appendicitis bij kinderen

CAPP-trial

Identification of the optimal treatment strategy for complex appendicitis in the pediatric population

Dr. R.R. Gorter

Vingerfractuur

PINOT-studie

Dorsal dislocations or hyperextension injuries with a volar plate avulsion of the proximal interphalangeal joint, conservative treatment with or without supervised hand therapy.

Dr. N.W.L. Schep

Shuntchirurgie

OASIS-trial
De optimale chirurgische strategie voor het creëren van vaattoegang bij oudere dialyse patiënten Dr. M.G.J. Snoeijs

 

Werkgroep Zorgevaluatie

 • prof. dr. J.P. Ruurda (Voorzitter)
 • drs. D.J. Heineman (Commissielid)
 • dr. W.E. Hueting (Commissielid)
 • dr. M.J. van der Laan (Commissielid)
 • dr. E.M.M. van Lieshout (Commissielid)
 • drs. B. Mirck (Commissielid)
 • prof. dr. D.L. van der Peet (Commissielid)
 • dr. M.C. Richir (Commissielid)
 • dr. R.M.H. Roumen (Commissielid)
 • dr. M.G.J. Snoeijs (Commissielid)
 • dr. A. de Vries (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws